POLITIK

Skiveegnens Radikale arbejder med fokus på mennesker og muligheder
Derfor sætter vi:
Bæredygtighed,
Kulturel spændvidde,
Social retfærdighed og
Unges vilkår i centrum

I Skiveegnens Radikale ved vi, at – hele - Skive kommune er værd at udvikle og bevare. Derfor stiller vi et stærkt hold til kommunalvalget. Et hold, der værdsætter Skiveegnen og vil kæmpe for, at vi bygger fremtiden på det vi kan, det vi har, og det vi vil. Sammen.

Skives natur - værd at bevare

Det er vigtigt at vi værner om naturen. Der skal være en balance mellem at benytte og beskytte og derfor skal bæredygtighed i centrum. Genbrug og sortering skal styrkes og omstillingen til grøn energi er central for at vi bliver en bæredygtig kommune.

Vi i Skive Kommune er beriget med en flot og spændende natur med kilometer lange og rene strande langs Limfjorden, Skive Å, søer, varieret flora og rigt dyreliv, istidslandskab med bakker, dale, sandet hede og skov og fed muld, rigtig mange naturperler.

Vi skal gøre stederne lettere tilgængelig for os i dagligdagen og for turister på besøg. Derfor vil vi støtte arbejdet med bl.a. at udvikle Fur til en Geopark med Unesco anerkendelse, at udvide stinettet og lave oversigter for vore naturperler med kort, apps, skiltning og guidede ture.
 

Aktive og engagerede borgere - påskønnes


Initiativrige og engagerede borgere arbejder for at gøre gode forhold bedre og har skaffet adgang til spændende og rekreative naturområder og på mange andre områder præget egnen positivt.

Skiveegnens Radikale vil inddrage de mange engagerede i en fortsat udvikling af ”vores” Skive Kommune, da mulighed for indflydelse giver den enkelte mod og lyst til at deltage og tage ansvar. Den flotteste form for demokrati.

Menneskene er den største ressource på vor egn. Ideer skal på bordet og have ejerskab. Potentialerne skal udnyttes. Initiativer skal blive til noget.
 
Frivillige skal inddrages og det skal være let at være ildsjæl.
Når vi bøjer os mod hinanden, får vi styrke, og når vi tænker i helheder, så opnår vi det, som alle troede var umuligt.

Unge skal involveres i konkrete projekter, de brænder for – i noget, hvor de kan gøre en forskel. De skal være aktive ambassadører
 
Skives udfordringer - NU - er
1. at øge befolkningstallet
2. at etablere arbejdspladser og omstille til nye produktionsformer
 
Det er Skiveegnens Radikales opfattelse

 • at disse udfordringer skal løses af Skive selv ved at udnytte de muligheder og stærke sider, Skive har. Der kommer ikke megen hjælp udefra. Arbejdspladser og uddannelsesmuligheder – i passende mængde og art – løser mange sociale problemer. 

Skive skal satse på arbejdspladser i fødevarer, vedvarende energi, kultur og turisme


Fødevarer og arbejdspladser
Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at Skive Kommune støtter udviklingen af nye fødevarer fra lokale råvarer
 
Vedvarende energi og arbejdspladser:
Skiveegnens Radikale vil arbejde for:
• at Skive Kommune bliver selvforsynende på energiområdet med vedvarende og bæredygtig energi
• at øge indsatsen for realisering af GreenLab, Skive
• at GreenLab, Skive kan opbevare/lagre sol og vindenergi (Power2gas)
• at skabe flere energi-jobs, da flere tilbud om jobs vil medføre, at borgerne ikke flytter fra egnen og nye vil søge til Skive og bosætte sig, hvis der er arbejde at få – uanset uddannelsens længde.
• at etablere lokale uddannelser inden for bæredygtig energi.

 Kultur og Turisme og arbejdspladser

I kommuneplanen omtales flere spændende områder der er udpeget som udviklingsområder: Glyngøre, Spøttrup, Fur og Selde og Skive. Derudover er der mange andre spændende områder, der kan udvikles.
De mange gode tilbud og muligheder skal være med til at skabe arbejdspladser og lyst til bosættelse.
 
Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at Skive Kommune støtter udbygningen af ”Naturparken Flyndersø - Sønder Lem Vig” med naturoplevelser og aktivitetsmiljøer så som Glyngøre vandland.
• at cykelturismen fremmes med gode forhold på de små veje og stier og overnatningsmuligheder i hytter og de mange opstillede shelters.
• at Skiveegnens museer: Spøttrup, Fur-fossiler, Skive Kunst og Kulturhistorisk museum, Aakjærs Kunstnerhjem Jenle og Ørslevkloster er åbne kulturmiljøer der kan præsentere den kulturelle diversitet og give lyst til bosættelse.
• at vi får et kulturhus i Skive by til de mange kulturelle aktiviteter hvor kulturaktører og ildsjæle kan netværke.
• at gøre det lettere at være ildsjæl.
• at Skives gågader, torve og adgang til åen udvikles til spændende opholdssteder
• at Skive Kommune støtter alt amatøridræt i foreninger

Vi bor, lever og engagerer os på Skiveegnen

Skiveegnens Radikale vil arbejde for:
• at Skive bliver kommunen, hvor nærdemokrati og borgerinddragelse kendetegner måden, som vi gør tingene på
• at værdsætte ildsjæle – både offentlige og private ansatte og frivillige, der tager ansvar - støtte selvstændighedskulturen
• at have tillid til at opgavernes løses bedste måde, når ansvaret på alle niveauer er uddelegeret.
• at den kommunale service skal være kendetegnet af effektiv veltrimmet drift, hvor man får det optimale ud af skattekronerne, en kommune, hvor brugerne ved, at den service, der gives, er tilrettelagt effektivt ud fra deres behov frem for organisationsmæssige eller andre særinteresser.
• at der kun skal være én indgang for den enkelte til sagsbehandling
• at Skives institutioner bygningsmæssigt er moderne, velindrettede og energimæssigt billige i drift
 

Børn og Unge

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at kommunale og private tilbud til børn og unge har høj kvalitet og er prioriteret
• en styrket økonomisk prioritering, da Skive er blandt de kommuner, som har laveste udgifter pr barn i Danmark
• at børneinstitutionerne - dagplejen, vuggestuerne, børnehaverne, SFO og i skolerne - fortsat har ressourcer til at udføre det særdeles gode arbejde, de gør.

 

Børn 0 – 6 år.

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at 0-6-årige har pasningsgaranti med både vuggestue, dagpleje og børnehaver.
• at landsbysamfundene styrkes ved at en institution kan være samlingssted for dagplejen, børnehave og skole.
• at der sker en vedholdende kvalitetsudvikling af dagpleje, vuggestuer og børnehaver med uddannelsesindsats for kommunalt ansatte
• at friluftsliv, sundhed, trivsel og læring er i fokus hver dag
• at sikre konstruktivt samarbejde mellem forældre og ansatte, hvor begge parter tager ansvar. Inddragelse af frivillige
• at udnytte de mange kompetencer blandt personalet
• at skabe fællesskab og interesse for områdets børn 

6 – 16 år.

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at folkeskolen udvikles helhedsorienteret
• at forældre og frivillige inddrages som en ressource i skolens hverdag
• at give eleverne kendskab til læring fra erhvervsfolk og ældre
• at tilknytte frivillige lektiehjælpere
• at professionelle og frivillige møder hinanden og respekterer hinanden
• at skolerne har den teknologi til rådighed som er nødvendig
• at der fortsat er tillid til skolernes ansatte
• at de mindste landsbysamfund fortsat har en institution med børn fra dagpleje/vuggestue, børnehave
• at være med til at sikre de små samfund et samlingssted for alle aldre
 

Skolestruktur

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at bevare et decentralt lærings-, dannelses og trivsels tilbud med distrikts organisering
• at der er en forankring af ressourcepersoner (psykologer, sagsbehandlere m.fl.) i distrikterne
• at handicappede tilbydes relevante tilbud, der giver den enkelte gode muligheder for udvikling
• at handicappede, som ikke trives ved inklusion i almene institutioner, sikres plads i egnet institution

Ungdomsuddannelser:

URIS – Uddannelsesrådet i Skive er et godt forum, hvor der diskuteres og koordineres fælles indsatser inden for ungdomsuddannelser.

Skiveegnens Radikale vil arbejde for

• at samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne bliver endnu bedre
• at der laves flere fælles politikker som f.eks. RUS-middel politikken
• at der laves forsøg med nye uddannelser
• at UU sikres ressourcer til fortsat at samarbejde med ungdomsuddannelserne for at mindske frafald
• at efteruddannelse prioriteres højt, da en verden i rivende udvikling kræver omstillinger og opkvalificeringer
• at partnerskabsaftaler og praktikaftaler med virksomheder om særlige jobs og hensyn til den enkelte indgår i mulighederne for at give syge og handicappede gode oplevelser på arbejdsmarkedet
• at Skive Kommunes jobcenter fortsat effektivt skaffer jobs til ledige

Videregående uddannelser

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at Skive Kommune arbejder for at de videregående uddannelser bevares og styrkes
• at der opbygges et tværfagligt læringsmiljø på de videregående uddannelser og IT området
 

Erhverv og beskæftigelse

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at gøre det let for virksomheder at etablere sig i Skive med kun én indgang til sagsbehandling
• at Skive Kommune støtter netværksdannelse for små virksomheder
• at støtte erhvervslivet med gode transportmuligheder, når virksomheder skal placeres og udvides.
• at Skive kommune har et godt og velfungerende offentligt transportsystem, hvor busser dækker den interne transport
• at adgangen til det overordnede vejnet udbygges – gerne - til motortrafikveje på rute 34 til Herning og 26 til Viborg og 189 Kærgårdsholm – Holstebro
• at der arbejdes på mere fleksible transportløsninger for alle borgere ved fx ved samarbejde mellem busselskaber og taxaer
• at efteruddannelse prioriteres højt, da en verden i rivende udvikling kræver omstillinger og opkvalificeringer
• at Skive Kommune altid sætter ordnede forhold på arbejdspladserne højt og kræver kædeansvar ved større kommunale byggerier
 

Ældre

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at Skive er et sted hvor kommunens ældre borgere har adgang til velfærdsteknologi for på den måde at skaffe mere tid til samtale og menneskelig omsorg
• at frivilliges indsats understøtter at ældre hele livet er deltagende i egen tilværelse for at give borgeren en oplevelse af at være en del af samfundet
• at fremme muligheder for samvær med andre og fortsat dyrke fritidsinteresser i fællesskab
• at fastholde en decentral distrikts organisering, som er med til at bevare de eksisterende ældreboliger og ældrecentre
 

Sundhed

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at gode sundhedsvaner grundlægges tidligt i livet og gør det nemt for alle at følge anbefalede vejledninger
• at børnehaver, skoler, idrætsforeninger støttes økonomisk i indsatsen for at fremme det sunde liv - både fysisk, psykisk og socialt.
• at der oprettes en mobil sundhedsklinik for at de spændende aktiviteter, der foregår i Sundhedshuset i Skive også bliver bragt ud i landsbyerne. Projektet kunne kaldes: ”Kom og få Sundhedspleje.” Tilbuddet skal også gælde psykiatriske patienter. Borgeren vil føle, at man er mere herre over egen tid og egen behandling.
• at der kun er én indgang for borgeren til sagsbehandling i Skive kommune, således at man arbejder på tværs af forvaltningerne med samme tovholder i hele sagsforløbet,
• at samarbejdet mellem kommunerne og region forbedres, så unødvendige indlæggelser og genindlæggelser pga. for tidlig hjemsendelse undgås
 

Borgere med specielt behov

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• at Skive Kommune varetager de handicap opgaver, der er ekspertise og kompetencer til at løfte
• at Skive kommune tilbyder fagligt kvalificeret hjælp – det være sig fra kommunalt ansatte eller via specialiseret indsats fra regionale instanser til handicappede borgere
• at Skive Kommune skal sørge for, at personalet løbende videreuddannes
• at børn med specifikke indlæringsvanskeligheder skal have kvalificeret hjælp til at håndtere deres vanskeligheder, så de kan mestre eget liv
• at der skal være andre fagpersoner tilknyttet børnehave og skole, som f.eks. ergo/ fys, specialpædagoger, socialrådgiver, psykolog, så børnene får hjælp til at håndtere de udfordringer, de har
• at lærere, der i folkeskolen arbejder med inklusion, løbende uddannes til at tage hånd om disse børn
• at adgangsforhold/tilgængelighed i byrum og i institutioner forbedres, så personer med handicap har adgang som andre
• at Skive Kommune igen bliver førende på autismeområdet. Skive har stor ekspertise og erfaring på autismeområdet, og dette bør atter bruges til undervisning, sparring, m.m. De økonomiske vilkår bør prioriteres, så man fortsat kan udvikle herpå
• at kommunale aftaler udbygges eller regionerne overtager dele af handicap opgaven. F.eks samarbejde med andre kommuner, der har anden specifik viden på områder, som hjemkommunen ikke har
• at forældre og pårørende inddrages, når det gælder forhold omkring voksne borgere med specielle behov

Kultur- og Fritidslivet

Skiveegnens Radikale vil arbejde for
• et rigt kulturliv i på Skiveegnen, da kultur er et vigtigt element, der skaber sammenhold og fællesskab og sætter Skiveegnen på landkortet og fremmer bosætningen
• at der afsættes midler til fortsat drift af et rigt musikliv, et godt bibliotek og et velfungerende teaterliv
• at Skive Kommune fortsætter med at stille gode, velegnede og moderne idrætsfaciliteter til rådighed overalt i kommunen, så der er muligheder for at udøve idræt på alle niveauer og samtidig have sociale fællesskaber
• at støtte uddannelser af de frivillige ledere, da mange af fremtidens ledere får de første leder- og demokrati erfaringer i foreningerne, som giver dem lyst til at engagere sig